Visuals: “Không Phải Em Thì Không Ai Khác” – nân. (2020)

Một sản phẩm visual thực hiện cho Single đầu tiên của nân sau một thời gian dài, “Không Phải Em Thì Không Ai Khác”.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *